O treime dintre elevii care au făcut contestații la Evaluarea Națională 2024 au primit note mai mici după recorectare
0 6 minute 6 zile

Ministerul Educa?iei Na?ionale anun?? c? din totalul de 27.640 de contesta?ii depuse dup? examenul de Evaluarea Na?ional? 2024, pentru 14.720 de lucr?ri contesta?iile au schimbat nota prin cre?tere, iar pentru 9.646 de lucr?ri notele au fost modificate prin sc?dere. Dup? contesta?ii, înc? nou? absolven?i au ob?inut media 10 la examen. În cazul a cinci lucr?ri pentru care s-au depus contesta?ii, nota ob?inut? dup? reevaluare este mai mare de 2 puncte, situa?ia fiind cauzat? de erori umane la înc?rcarea lucr?rilor în platforma digital?.

În urma Evalu?rii Na?ionale 2024 a absolven?ilor de gimnaziu au fost depuse 27.640 de contesta?ii, reprezentând 8,76% din num?rul total de lucr?ri. Num?rul contesta?iilor este similar celui consemnat în anul 2023, când au fost depuse 27.128 de solicit?ri de recorectare a lucr?rilor.
Conform datelor publicate mar?i de Ministerul Educa?iei, 14.485 au vizat lucr?ri la Limba ?i literatura român?, num?rul fiind mai mic decât anul trecut, când la aceast? disciplin? s-au depus 18.465 contesta?ii. La Matematic? au fost depuse 12.730 fa?? de 8.219 anul trecut, în timp ce 425 de comtesta?ii au vizat lucr?ri la Limba ?i literatura matern?, fa?? de 444 în 2023.

Pentru 14.720 de lucr?ri (16.476 de lucr?ri în anul 2023), contesta?iile au schimbat nota prin cre?tere, iar pentru 9.646 de lucr?ri (7.668 de lucr?ri în anul 2023), notele au fost modificate prin sc?dere. La matematic?, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucr?rile reevaluate, diferen?a între nota ini?ial? ?i cea ob?inut? în urma reevalu?rii a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucr?ri nota ini?ial? nu a fost modificat?.La proba de limba ?i literatura român?, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucr?rile reevaluate, diferen?a între nota ini?ial? ?i nota ob?inut? în urma reevalu?rii a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucr?ri nota ini?ial? nu a fost modificat?”, sunt datele publicate de ministerul de resort.

În urma reevalu?rii s-a constatat c? pentru cinci lucr?ri – patru la limba român? ?i una la matematic? – au fost identificate erori umane la înc?rcarea acestora, iar în etapa de contesta?ii lucr?rile au fost reînc?rcate ?i evaluate.

„Acestea sunt situa?iile în care diferen?a între nota ini?ial? ?i nota ob?inut? la contesta?ii este mai mare de 2 puncte. Men?ion?m c? aceste diferen?e nu sunt cauzate de erori în procesul de evaluare. Cele cinci rezultate nu sunt incluse în graficele ce con?in detalierea diferen?elor dintre evaluarea ini?ial? ?i evaluarea în urma contesta?iilor”, transmite Ministerul Educa?iei.

În urma reevalu?rii lucr?rilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5% (113.911 elevi), în cre?tere cu 0,1% (203 elevi) fa?? de rezultatele ini?iale (74,4%). În anul 2023, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 76,4%. Dup? contesta?ii a crescut, de asemenea, num?rul elevilor cu media general? 10, de la 65 la 74.

Un num?r de 152.903 absolven?i ai clasei a VIII-a, reprezentând 95,3% dint totalul celor înscri?i, au fost prezen?i la Evaluarea Na?ional?. Dintre ace?tia, 38.992 de candida?i (25,5%) au ob?inut medii sub 5 . Un elev a fost eliminat de la proba de Limb? ?i literatur? român?, lucrarea acestuia fiind notat? cu punctul din oficiu.

La proba de Limba ?i literatura român?, 119.350 de elevi (77,8%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre ace?tia, 416 elevi au ob?inut nota 10. În cazul a nou? dintre ei nota crescând în urma contesta?iei.

La Matematic?, 105.214 elevi (68,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre ace?tia,1.133 au ob?inut note de 10, un num?r de 73 de elevi având aceast? not? dup? contesta?ii.

La Limba ?i literatura matern?, 8.321 de elevi (90,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 68 de candida?i au ob?inut note de 10. În cazul celor cu nota maxim? nu au existat modific?ri în urma contesta?iilor.

„În prima etap? a admiterii în înv???mântul liceal din acest an, completarea op?iunilor în fi?ele de înscriere de c?tre absolven?ii clasei a VIII-a ?i de c?tre p?rin?ii acestora, asista?i de dirigin?ii claselor a VIII-a, se va derula în perioada 11 – 12 iulie, respectiv 15 – 22 iulie. Tot în aceste intervale sunt prev?zute ?i completarea fi?elor de înscriere de c?tre absolven?ii clasei a VIII-a care doresc s? participe la admitere în alt jude?, respectiv depunerea/transmiterea fi?elor, conform procedurii stabilite de Comisia na?ional? de admitere. Repartizarea computerizat? a candida?ilor din seria curent?, precum ?i a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pân? la data începerii cursurilor anului ?colar 2024 -2025 va avea loc în data de 24 iulie”, precizeaz? Ministerul Educa?iei.

Oficialii institu?iei men?ioneaz? c? orice op?iune gre?it? poate conduce la o repartizare nedorit? iar num?rul redus de op?iuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizat? a candidatului.

Editor : D.C.

Read More

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *